جزوه درس تجارت الکترونیک

(eCommerce Course)

یکی از نشانه های تحول در تجارت الکترونیک پیدایش مدل های کسب و کار جدید همچون مدل های B2B2C ، M2M ، B2B2M و سایر انواع مدل ها می باشد.

لذا این جزوه با یک رویکرد جدید به معرفی مفاهیم اولیه تجارت الکترونیک بالاخص تجارت اجتماعی (Social Commerce or s-Commerce) و تجارت الکترونیک M2M می پردازد. این جزوه قابل استفاده برای دروس مدیریت فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و طراحی کسب و کار الکترونیکی بالاخص در دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز می باشد.