جزوه درس کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

(Information Technology Applications for Enterprise Course)

فناوری اطلاعات در سازمان ها می تواند نقش تسهیل کننده و حتی زیرساختی داشته باشد. اگرچه امروز کسب و کار سازمان ها به سرعت در حال فناوری محور (IT-based) شدن هستند. پررنگ تر شدن نقش فناوری اطلاعات در لایه های مختلف سازمان همچون لایه های Front-Office، Back-Office و Mid-Office موجب تغییرات جدید در رفتارهای سازمانی شده است. به عنوان نمونه، پیدایش مفاهیمی همچون Enterprise 2.0 ، Cloud-based Services ، Social Business و سایر موارد.

این جزوه نقش و کاربرد فناوری اطلاعات در لایه های مختلف سازمان را بررسی کرده و تغییرات پدیدار شده از آن را معرفی می کند. این جزوه قابل استفاده برای درس های مدیریت فناوری اطلاعات و کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان بالاخص در دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد. کلمات کلیدی: کاربرد فناوری اطلاعات ، سازمان 2.0 (Enterprise 2.0)، کسب و کار اجتماعی (Social Business)، مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM)