جزوه آشنایی با eTOM و ITIL

(ITIL and eTOM Framework Overview)

eTOM و ITIL دو پدیده مدیریتی پر استفاده و پرطرفدار در صنعت ICT هستند. eTOM از نگاه فرآیند محور و ITIL از نگاه سرویس محور، فناوری اطلاعات و موضوعات پیرامونی آن را مدیریت می کنند.

لذا این جزوه یک معرفی اجمالی از این دو مورد را تشریح می کند. این جزوه قابل استفاده برای دروس مدیریت فناوری اطلاعات، کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بالاخص در دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز می باشد.