جزوه درس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات – ITIL

(Information Technology Service Management (ITSM) Course)

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با استفاده از ITIL v3 2011 به تحقق اهداف تجاری بنگاه های اقتصادی کمک می کند. ITIL به مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه سرویس محور نگاه می کند. ITIL کل چرخه حیات سرویس در یک سازمان را پوشش می دهد.

این جزوه مراحل ITIL و فرآیندهای موجود در هر مرحله را تشریح می کند. این جزوه قابل استفاده برای درس های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات بالاخص در دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد.

کلمات کلیدی: مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ( ITSM) ، ITIL v3 2011 ، مدیریت سرویس، خدمات الکترونیکی