جزوه درس خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

(Value Added Services for IT Course)

تجارت الکترونیکی امروز، تجارت مبتنی بر سرویس است. تجارتی که به دنبال استفاده مجدد از بسترها و ریرساخت ها با استفاده از طراحی انواع سرویس ها است. سرویس های ارزش افزوده (VAS) از طریق عملی کردن ایده های نوآورانه موجب افزایش درآمد و بهره وری بنگاه های اقتصادی می شود.

این جزوه با یک رویکرد تجاری، موضوعات مرتبط با خدمات ارزش افزوده فناوری اطلاعات را بررسی می کند. این جزوه قابل استفاده برای دروس مدیریت فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات بالاخص در دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز می باشد.

کلمات کلیدی: خدمات ارزش افزوده ، فناوری اطلاعات، خدمات الکترونیکی، مدل کسب و کار STOF، اپراتور مخابراتی