مروری بر مفاهیم هوش تجاری در صنایع

(Business Intelligence (BI) for Industry)

هوش تجاری (BI ) یک راهکار مبتکرانه و وابسته به داده (Data) است که ضریب هوشمندی کسب و کار سازمان ها را در مواجهه با بازار بهبود می بخشد. BI با جمع آوری داده های سازمان از نرم افزارهای مختلف و تجمیع آنها در یک پایگاه داده تحلیلی بستر داده لازم را برای سرویس های زیر فراهم می کند: (1) پیش بینی کسب و کار، (2) گزارش گیری از کسب و کار، (3) نظارت و پایش مستمر کسب و کار و (4) تحلیل چندبعدی کسب و کار.

لذا این ارائه ابتدا بر روی معرفی مفاهیم اولیه هوش تجاری و سپس کاربرد هوش تجاری در صنعت حمل و نقل تمرکز دارد.