مروری بر سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار

(Business Process Management System – BPMS )

فرآیند در یک سازمان شبیه به رگ های خون در بدن انسان است. معمولا داده های سازمانی در قالب و چارچوب فرآیندها در سازمان جریان می یابند. مدیریت بهینه فرآیندهای سازمان می تواند موجب عملکرد کسب و کار را بهینه کند و ارزش تجاری بیشتر و سریعتری را برای سازمان به ارمغان بیاورد.

در همین راستا از تقاطع و برخورد نظام مدیریتی مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) و فناوری اطلاعات (IT)، سیستمی تحت عنوان سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) بوجود آمد. این ارائه قصد دارد تا با مروری اجمالی درباره مفاهیم مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) جایگاه BPMS را در بنگاه های اقتصادی تبیین کند.