آشنایی با مفاهیم لجستیک دانش

(Knowledge Logistics Overview)

لجستیک دانش که به آن ترابری دانش نیز گفته می شود یکی از راهکارهای عملیاتی به انتقال دانش مناسب است. لجستیک دانش با ترکیبی از فناوری ها و علوم شناختی، فناوری ها و علوم اطلاعات و فناوری و علوم دانش، دانش مناسب را به فرد مناسب می رساند.

این ارائه به بررسی مفاهیم اولیه لجستیک دانش خواهد پرداخت.