نسل شناسی مدیریت دانش

(Knowledge Management Generations)

در این میان ارتش امریکا به عنوان یکی از پیش گام های مدیریت دانش دفاعی در جهان که دستاوردهای آن وارد کسب و کارهای خصوصی نیز شده است، دارای یک مسیر بلوغ درس آمور و ارزشمند در حوزه مدیریت دانش دارد. مدیریت دانش این ارتش در مسیر تکامل خود نسل های متعددی را پشت سر گذاشته است. الگوها، مفاهیم و راهکارهای مدیریت دانش این ارتش با انجام اصلاحات و بومی سازی قابل استفاده در بنگاه های اقتصادی برزگ نیز می باشد.

این ارائه دنبال بررسی نسل های مدیریت دانش در ارتش امریکا و شناخت مسیر بلوغ راهکارهای مدیریت دانش در یک سازمان جهانی دارد. جالب است که بررسی این نسل های نشان می دهد که تمرکز مدیریت دانش آینده این ارتش بر روی مدیریت انتقال دانش با محوریت تقویت فرماندهی و کنترل و با کمک فناوری های اجتماعی و همگرا است.