مروری بر مفاهیم Mobile OLAP

(Mobile OLAP Overview)

یکی از روندهای جدی و کلیدی در حوزه کسب و کار، روند تحرک پذیری (Mobility) و تحرک پذیری هوشمند (Smart Mobility) است. یکی از پیامدهای همگرا شدن این روند با موضوع هوش تجاری (Business Intelligence-BI) بوجود آمدن مفهومی تحت عنوان هوش تجاری سیار (Mobile BI) است. یکی از ارکان هوش تجاری سیار، مقوله Mobile OLAP است.

این ارائه به معرفی مفاهیم و انواع Mobile OLAP و بررسی چالش های پیرامون این موضوع می پردازد.