مدیریت دانش جدید: از جریان دانش تا لجستیک دانش

(New Knowledge Management: From Knowledge Flow To Knowledge Logistics)

یکی از لوازم هوشمندسازی کسب و کارها، پردازش دانش است. بعد از نسل مدیریت دانش سنتی، نگاه جریان محور به مدیریت دانش اولویت یافت و این سیرتکامل به سمت لجستیک دانش در حال حرکت است. به بیان دیگر در مدیریت دانش سنتی، اولویت بر روی خود دانش بود اما در نسل جریان دانش اولویت بر روی به جریان انداختن دانش میان گره های دانشی است و نهایتا در لجستیک دانش (ترابری دانش) اولویت بر روی تامین پیشدستانه دانش برای نیازمندان به دانش است.

این ارائه به معرفی دو مفهوم مهم در انتقال و به اشتراک گذاری دانش تحت عنوان جریان دانش و لجستیک دانش می پردازد.