ارائه یک راهکار برای انتقال سرمایه های دانشی در تیم های مجازی

(A Proposed Solution to Transfer Right Knowledge in Virtual Teams)

انتقال بموقع دانش مناسب میان افراد درگیر در یک پروژه از عوامل موفقیت و پرهیز از دوباره کارها است. بنابراین در این ارائه یک مدل جدید برای انتقال بموقع دانش مناسب (Right Knowledge and Right Time) و ارزیابی این راهکار با استفاده از یک نرم افزار نمونه اولیه بررسی می شود.