مروری بر مفاهیم ماشین حساس به زمان – آتاماتای زماندار در صنعت نرم افزار

آتاماتای زماندار (TA) یکی از رویکردهای مدلسازی رسمی در صنعت نرم افزار است که معمولا در نرم افزارهای حساس به زمان و نرم افزارهای حساس به ایمنی (Safety-Critical Software) و نرم افزارهای حساس به امنیت (Security-Critical Software) مورد استفاده قرار می گیرد.

هدف از این ارائه معرفی مفاهیم آتاماتای زماندار و کاربردهای آن در حوزه نرم افزار است.