کاربرد فناوری های وب 2.0 در مدیریت دانش

(Using Web 2.0 for Knowledge Management Solutions)

امروز از وب 2.0 به عنوان پلت فرم نسل دوم مدیریت دانش یاد می شود. فناوری های وب 2.0 با فراهم کردن بسترهای لازم جهت به اشتراک گذاری دانش (Knowledge Sharing) موجب افزایش حجم تولید دانش (Knowledge Generation) و بهبود کیفیت دانش (Knowledge Quality) می شوند.

این ارائه به بررسی کاربرد و نقش فناوری های وب 2.0 در راهکارهای مدیریت دانش سازمانی از نگاه مدیریت دانش 2.0 (KM 2.0) می پردازد.